2012/05/13

Trip to TOKYO!

We took an overnight trip to Tokyo on May 1st.

Day 1

Nagoya→Shibuya→Shinohkubo→Shinjuku